top of page
Szukaj

Transakcje trójstronne - nie każdy kraj UE na to pozwala.


Interpretacja indywidualna nr 0111-KDIB3-3.4012.440.2020.2.PK z dnia 13.10.2020 dotyczy spółki duńskiej zarejestrowanej na potrzeby VAT, w tym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, w Danii oraz Polsce.


Spółka duńska bierze udział w transakcji, w której:

  • spółka duńska posługująca się duńskim numerem VAT nabywa towary od niemieckiego dostawcy posługującego się niemieckim numerem VAT,

  • spółka duńska odsprzedaje towary duńskiemu nabywcy posługującemu się polskim numerem VAT,

  • towary są transportowane bezpośrednio od niemieckiego dostawcy do Polski do magazynu spółki córki duńskiego nabywcy, która odbierając towary działa w imieniu i na rzecz duńskiego nabywcy,

  • transport towarów jest organizowany przez niemieckiego dostawcę.

Spółka duńska chciała potwierdzić, że przedstawiona powyżej transakcja stanowi transakcję trójstronną w stosunku, do której można zastosować uproszczenie polegające na braku konieczności rozliczenia VAT przez środkowy podmiot.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z duńską spółką i potwierdził zakwalifikowanie transakcji jako trójstronnej.


Trzeba mieć jednak na względzie, iż nie każdy kraj UE pozwala na rozpoznanie transakcji trójstronnej, jeśli środkowy podmiot posiada numer VAT w kraju przeznaczenia. Badając transakcję należy każdorazowo dokonać, w szczególności analizy przepisów państwa, do którego transportowane są towary.

68 wyświetleń
bottom of page