top of page
Szukaj

Pamiętaj o tych 3 kwestiach, jeśli wybierzesz Estoński CIT

Jest kilka kwestii, o których należy pamiętać, jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.


Korekta wstępna

W zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania Estońskim CIT trzeba wykazać różnice przejściowe i obliczyć podatek.


Kwoty podatku od korekty wstępnej nie będzie trzeba płacić, jeśli spółka utrzyma się w opodatkowaniu Estońskiego CIT przez pełen czteroletni okres. Jeżeli jednak zrezygnujesz z tej formy opodatkowania albo spółka utraci do niej prawo przed upływem czterech lat, to obliczona kwota podatku na różnicach przejściowych będzie podlegać wpłacie do urzędu skarbowego z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem.


Wyodrębnienie w kapitale własnym

Kolejną czynnością jaką należy wykonać jest wyodrębnienie w sprawozdaniu w kapitale własnym spółki:

  • kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesionych na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,

  • kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania Estońskim CIT.

Jest to konieczne, aby postawić granicę pomiędzy dotychczasowym klasycznym a nowo wybranym alternatywnym sposobem opodatkowania.


Zebranie oświadczeń OSW-ORD

Udziałowcy, akcjonariusze lub wspólnicy są zobowiązani do złożenia spółce oświadczenia OSW-ORD, w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego opodatkowania ryczałtem oraz w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany stanu faktycznego.


Jest to oświadczenie o podmiotach, w których udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Oświadczenie nie obejmuje podmiotów, z którymi spółka nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie.


Kopię oświadczenia spółka przekazuje się, na żądanie, naczelnikowi urzędu skarbowego.

34 wyświetlenia
bottom of page