top of page
Szukaj

Kto przerzuca dochody w 2023 roku?

Od 2023 roku ma zmienić się definicja przerzucanych dochodów. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów za przerzucane dochody u polskiego podatnika uznaje się: zaliczone do kosztów podatkowych wydatki poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, jeżeli łącznie są spełnione określone warunki.


Poniżej kilka wskazówek co zrobić, aby się w tym odnaleźć.


Krok 1: Zweryfikuj czy spółka poniosła wydatki na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego spoza UE/EOG


Przepis dotyczy wyłącznie wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z transakcjami z zagranicznymi podmiotami powiązanymi spoza UE/EOG. Warto ustalić, czy podmioty powiązane występują, czy są to podmioty spoza UE/EOG i czy poniesiono koszty z tytułu transakcji z tymi podmiotami.


Uważaj również na podmioty powiązane z UE/EOG, ponieważ przerzucane dochody wystąpią również, gdy podmioty te przekażą dalej należności do podmiotów spoza UE/EOG w sytuacjach spełniających kryteria przerzucanych dochodów.


Krok 2: Przeanalizuj kategorie ponoszonych kosztów


Porównaj poniesione w 2023 roku koszty w transakcjach z podmiotami z kroku 1 z poniższym katalogiem:


  • usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,

  • opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości autorskich lub pokrewnych, licencji, określone prawie własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z know-how,

  • przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek (innych niż udzielonych przez banki i SKOKi) oraz świadczeń o podobnym charakterze,

  • finansowanie dłużne związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków (m.in. odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań),

  • opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.


Krok 3: Sprawdź strukturę kosztów


Aby mówić o przerzuconych dochodach suma kosztów wymienionych w kroku 2 zaliczonych do kosztów podatkowych poniesionych przez spółkę w roku podatkowym musi stanowić co najmniej 3% sumy kosztów podatkowych za ten rok.


Krok 4: Ustal stawkę podatku zagranicznego podmiotu


Tutaj sprawa może się zacząć się trochę komplikować. Od tego momentu same dane spółki nie wystarczą. Trzeba zacząć się wspierać informacją z zewnątrz.


Przerzucane dochody wystąpią, jeżeli według przepisów prawa podatkowego podmiotu z kroku 1, dochód uzyskany z tytułów wymienionych w kroku 2 podlega u podmiotu z kroku 1 opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%, zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania.


Stawkę podatku dochodowego ustala się poprzez odpowiednie pomniejszenie nominalnej stawki podatku dochodowego o związane z tym przychodem odliczenia (od podstawy opodatkowania lub podatku) lub zwroty podatku, z wyjątkiem kosztów związanych z tym przychodem. W przypadku częściowego zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania stawkę ustala się pomniejszając nominalną stawkę podatku dochodowego o procentową wartość przysługującego zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania.


W przypadku gdy dochody i podmiotu z kroku 1 są traktowane jako osiągnięte lub poniesione przez co najmniej jeden inny podmiot lub jedną osobę fizyczną, stawkę podatku ustala się dla tego innego podmiotu lub tej osoby fizycznej. Zasady tej nie stosuje się do podmiotów lub osób fizycznych, które posiadają w tym w zagranicznym podmiocie powiązanym bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 5% prawa do uczestnictwa w zysku.


Krok 5: Dowiedz się jaka jest struktura przychodów podmiotu z kroku 1


Przerzucane zyski występują, gdy zagraniczny podmiot z kroku 1 uzyskuje od naszej spółki lub innych powiązanych polskich spółek co najmniej 50% ogółu przychodów z tytułów wymienionych w kroku 2.


Krok 6: Upewnij się czy przychody nie są dalej przekazywane


Przy przerzucanych dochodach podmiot z kroku 1 przekazuje, co najmniej 10% przychodów wymienionych w kroku 5 na rzecz innego podmiotu:

  • zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów podatkowych lub wydatki te lub przychody odlicza od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, lub

  • jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.


Zbieraj dowody - to kluczowe


Niesłychanie istotne jest, że od 2023 roku ciężar dowodu, że nie został spełniony co najmniej jeden z wcześniej wymienionych warunków spoczywać będzie na spółce. Organ podatkowy będzie oczekiwał dowodów. Jeżeli ich nie otrzyma to stanie na stanowisku, że przerzucane dochody wystąpiły i nie będzie ustalał stanu faktycznego. Do kroku 3 jest stosunkowo łatwo, wyzwanie pojawi się od kroku 4. Już teraz warto zastanowić się jakimi dowodami możemy się posłużyć i ustalić z podmiotem kroku 1 jakie dowody może ten podmiot przekazać.

bottom of page