top of page
Szukaj

Kto może skorzystać z Estońskiego CIT?

Alternatywny sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zwany Estońskim CIT, z uwagi na swoją atrakcyjność, cieszy się coraz większym zainteresowaniem.


Z tego rozwiązania nie mogą jednak skorzystać wszyscy podatnicy CIT.

Jakie warunki należy spełnić?


Rezydencja podatkowa

Opodatkowaniu ryczałtem mogą podlegać jedynie podatnicy CIT będący polskimi rezydentami podatkowymi.


Forma prawna

Podatnicy muszą prowadzić działalność w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, SKA.


Udziałowcy

Udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami podatnika mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.


Udziały, akcje i podobne

Podatnik nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.


Struktura przychodów

Mniej niż 50% przychodów podatnika z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (z uwzględnieniem VAT) pochodzi:

 • z wierzytelności,

 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

 • z części odsetkowej raty leasingowej,

 • z poręczeń i gwarancji,

 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

 • z transakcji z podmiotami powiązanymi - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Przepisy przewidują preferencje dla podatników rozpoczynających działalność. Rozpoczynający działalność nie muszą spełniać tego wymogu w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem.


Zatrudnienie

Podatnik musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (inne niż udziałowcy, akcjonariusze lub wspólnicy) przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym. Gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym.


Alternatywnie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podatnik może wybrać zatrudnienie co najmniej 3 osób fizycznych (niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami) na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, jeżeli ponosić będzie miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na ich rzecz i w związku z wypłatą wynagrodzeń będzie występował obowiązek poboru zaliczek na PIT i składek ZUS.


W przypadku rozpoczynających działalność warunek dotyczący określonego poziomu zatrudnienia nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości minimalnego zatrudnienia.


Rachunkowość

Nie jest dozwolone sporządzanie za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.


Zawiadomienie

Do skorzystania z Estońskiego CIT konieczne jest złożenie zawiadomienia. Zawiadomienie składa się w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego opodatkowania ryczałtem.


Kto nie może skorzystać z ryczałtu

Przepisy wyłączają niektóre kategorie podatników:

 • przedsiębiorstwa finansowe,

 • instytucje pożyczkowe,

 • podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej na terenie SSE i osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu,

 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji.

Nie mogą skorzystać z Estońskiego CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia) podatnicy, którzy zostali utworzeni:

 • w wyniku połączenia lub podziału albo

 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

Wyłączeni są w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu) podatnicy, którzy:

 • zostali podzieleni przez wydzielenie albo

 • wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału: * uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro, lub * składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

25 wyświetleń
bottom of page