top of page
Szukaj

Jak najprościej sprawdzić czy musisz opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej

Jednym z obowiązków z zakresu podatków jest podawanie do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu tego roku podatkowego.


We wskazanym wyżej terminie należy również przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której znajduje się ta informacja. Niewykonanie obowiązku poinformowania urzędu skarbowego podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.


Warto zauważyć, że krąg zobowiązanych do podawania informacji o realizowanej strategii podatkowej pokrywa się z kręgiem podatników, których indywidualne dane są podawane do publicznej wiadomości tj:

  • podatkowe grupy kapitałowe,

  • podatnicy, u których wartość przychodu przekroczyła w roku podatkowym równowartość 50 mln euro.


Minister właściwy do spraw finansów podaje do publicznej wiadomości pod adresem Indywidualne dane podatników CIT - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl), w terminie do dnia 30 września każdego roku, indywidualne dane podatników.


Jeśli chcesz szybkiej informacji odnośnie obowiązków związanych z informowaniem o realizacji strategii podatkowej albo potrzebujesz upewnić się czy masz rację, sprawdź 30 września czy Twoja spółka jest liście.

bottom of page