top of page
Szukaj

Czy zlecenie transportu innemu podmiotowi w łańcuchu wpływa na opodatkowanie transakcji łańcuchowej?Polska spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów wykorzystywanych w ramach infrastruktury szpitalnej. Spółka dokonuje sprzedaży w ramach transakcji łańcuchowych przeprowadzanych według poniższych schematów:

  • spółka polska sprzedaje produkty odsprzedającemu 1 z siedzibą poza Polską (zarejestrowanemu na VAT w Polsce i posługującemu się tym numerem), odsprzedający 1 sprzedaje produkty do odbiorcy z UE (inny kraj niż Polska)

  • spółka polska sprzedaje produkty odsprzedającemu 1 z siedzibą poza Polską (zarejestrowanemu na VAT w Polsce i posługującemu się tym numerem), odsprzedający 1 sprzedaje produkty odsprzedającemu 2, następnie odsprzedający 2 sprzedaje do odbiorcy z UE (inny kraj niż Polska),

  • spółka polska sprzedaje produkty odsprzedającemu 1 z siedzibą poza Polską (zarejestrowanemu na VAT w Polsce i posługującemu się tym numerem), odsprzedający 1 sprzedaje produkty odsprzedającemu 2 , następnie odsprzedający 2 sprzedaje odsprzedającemu 3, w dalszej kolejności odsprzedający 3 sprzedaje do odbiorcy z UE (inny kraj niż Polska).

W wyniku dostaw towary są każdorazowo wywożone z terytorium Polski (z magazynu Spółki) bezpośrednio do odbiorcy (do jednego z państw UE, innego niż Polska).


Stosowane są następujące warunki Incoterms:

  • EXW w zakresie dostaw dokonywanych przez polską spółkę na rzecz odsprzedającego 1,

  • DAP w zakresie dostaw dokonywanych przez odsprzedającego 1:

  • do odbiorcy (schemat 1), lub

  • do odsprzedającego 2 (schematy 2 i 3).

Strony rozważają zawarcie umowy, w ramach której odsprzedający 1 zleci realizację usługi transportowej polskiej spółce. Polska spółka ma świadczyć usługi transportowe, działając we własnym imieniu, ale na rzecz odsprzedającego 1. W tym zakresie polska spółka ma możliwość realizacji przedmiotowej usługi w oparciu o własne środki transportu lub korzystając z wybranego przez siebie przewoźnika.


Polska spółka chciała ustalić czy dokonywane przez nią dostawy stanowią krajowe dostawy towarów opodatkowane na terytorium Polski.


W wydanej interpretacji indywidualnej z nr 0112-KDIL1-3.4012.21.2021.1.JK z 18.03.2021 Dyrektor KIS uznał, że transport towarów należy przypisać dostawie towarów dokonywanej przez odsprzedającego 1 (organizującego transport towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa UE) na rzecz trzeciego podmiotu w łańcuchu dostaw (odbiorcy - schemat 1 lub odsprzedającego 2 - schematy 2 i 3). Transakcja dokonywana pomiędzy odprzedającym 1 a trzecim podmiotem w łańcuchu dostaw będzie dostawą "ruchomą", tj. dostawą transgraniczną.


Natomiast dostawa towarów dokonywana pomiędzy polską spółką a odsprzedającym 1 jest dostawą "nieruchomą" (poprzedzająca wysyłkę lub transport towarów) tj. dostawą krajową. Zlecenie przez odsprzedającego 1 polskiej spółce usługi transportowej nie oznacza, że polską spółkę należy uznać za podmiot odpowiedzialny za transport.35 wyświetleń
bottom of page