top of page
Szukaj

Czy wynagrodzenie za implementację i bieżące utrzymanie SAP podlega podatkowi u źródła?


W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.387.2019.1.ANK z dnia 19.11.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wynagrodzenie wypłacane podwykonawcom z zagranicy w związku ze świadczonymi usługami wdrożenia SAP oraz usług bieżącego wsparcia technicznego realizowanych na rze

cz klientów nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła.


Wypłaty wynagrodzenia na rzecz zagranicznych podmiotów z tytułu świadczenia usług niematerialnych są zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi. To bardzo istotne, by dokonać analizy tego typu wypłat pod kątem opodatkowania podatkiem u źródła. Wspomnianą analizę można w uproszczeniu podzielić na etapy. W pierwszej kolejności należy zbadać czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie polskich przepisów. Jeśli nie, to analiza może zostać zakończona. Jeśli tak, to trzeba dokonać analizy umowy w sprawie unikania opodatkowania i zgromadzić potrzebną dokumentację w celu jej zastosowania. Dodatkowo należy zabezpieczyć się na ewentualność udowodnienia, że dochowało się tak zwanej należytej staranności. W niektórych przypadkach może się okazać, że należy złożyć odpowiednie oświadczenie bądź wystąpić o wydanie opinii o możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.


Analiza wypłat dokonywanych na rzecz kontrahentów z zagranicy to czynność, w której kancelaria TA&TPT chętnie wspiera swoich Klientów.

13 wyświetleń
bottom of page