top of page
Szukaj

Czy usługi świadczone przez komplementariusza mogą stanowić koszty podatkowe podatkowe?W interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL2-2.4011.128.2020.2.AM z dnia 16.03.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że koszty ponoszone przez spółkę komandytową na usługi komplementariusza świadczone w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów tego komplementariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku.

Sprawa dotyczyła komplementariusza spółki komandytowej świadczącej usługi doradztwa podatkowego i prawnego. Komplementariusz zamierzał zawrzeć ze spółką komandytową umowę cywilnoprawną na podstawie, której świadczyłby na jej rzecz usługi o analogicznym zakresie jak te świadczone przez spółkę komandytową.

Komplementariusz świadcząc usługi, występowałby jako odrębny od spółki komandytowej podmiot.


Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ograniczeń w zakresie możliwości układania stosunków gospodarczych w przytoczony sposób dlatego komplementariusz ma prawo uznać wydatki na omawiane usługi jako koszty uzyskania przychodów rozliczając podatek dochodowy z tytułu posiadania udziału w zysku spółki komandytowej. Z uwagi na powiązania komplementariusza ze spółką komandytową należy zadbać o zachowanie rynkowego charakteru transakcji.66 wyświetleń
bottom of page