top of page
Szukaj

Czy od odsetek z tytułu nieterminowej płatności należy pobrać podatek u źródła?


Sytuacja dotyczy spółki akcyjnej będącej polskim rezydentem podatkowym nabywającej towary i usługi od podmiotu mającego siedzibę w Norwegii. Zdarza się, że płatności dokonywane przez polską spółkę nie są dokonywane w uzgodnionym terminie. W związku nieterminowymi płatnościami polska spółka płaci naliczone przez podmiot norweski odsetki za zwłokę. Spółka z Polski dysponuje certyfikatem rezydencji podmiotu z Norwegii. Podmiot norweski spełnia warunki niezbędne do uznania go za rzeczywistego właściciela odsetek.

Czy polska spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła od odsetek za nieterminowe płatności wypłacanych na rzecz rezydenta Norwegii?


W interpretacji indywidualnej 0111-KDIB2-1.4010.362.2020.2.BJ z dnia 7.12.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że odsetki z tytułu nieterminowych płatności podlegają obowiązkowi poboru podatku u źródła. Posiadając ważny certyfikat rezydencji oraz dochowując należytej staranności podmiot z Polski, będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 5% wynikającą z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Norwegią.


Warto mieć na względzie stanowisko organów podatkowych wynikające z przytoczonej interpretacji indywidualnej przy kalkulowaniu podatku u źródła.


68 wyświetleń
bottom of page