top of page
Szukaj

Czy oświadczenie nabywcy jest konieczne do zastosowania stawki 0% przy WDT?Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT1-2.4012.569.2020.2.KT z dnia 19.10.2020 dotyczy spółki dokonującej dostaw wewnątrzwspólnotowych, w których między innymi transport organizowany jest przez nabywcę.


Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w przypadku, gdy nabywca organizuje transport, aby domniemywać, że towary zostały przetransportowane z jednego do drugiego państwa członkowskiego potrzebne jest, by sprzedawca był w posiadaniu pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy oraz wskazującego kraj UE przeznaczenia towarów. Nabywca powinien dostarczyć takie pisemne oświadczenie sprzedawcy terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.


Spółka wskazała, że dysponując podpisanymi kopiami dokumentów przewozowych nie wymaga od nabywców dostarczenia oświadczeń o tym, że sprzedane im towary dotarły do miejsca przeznaczenia w innym kraju UE.


Czy nie posiadając dokumentu wymienionego w rozporządzeniu wykonawczym spółka będzie uprawniona do tego, by zastosować stawkę 0% do dostaw wewnątrzwspólnotowych?


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż niespełnienie warunków wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, iż warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione. Organ podatkowy potwierdził również, że opisany zestaw dokumentów jest wystarczający, by skorzystać z preferencyjnego opodatkowania WDT.


28 wyświetleń
bottom of page