top of page
Szukaj

Czy dokonywanie transakcji łańcuchowych może prowadzić do stałego miejsca prowadzenia działalności?W dniu 30.03.2021 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr 0114-KDIP1-2.4012.563.2020.1.AC w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności podmiotu holenderskiego zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce.


Podmiot holenderski dokonuje transakcji łańcuchowych w ramach których nabywa towary od polskich producentów w Polsce, a następnie sprzedaje nabyte towary do odbiorców z UE i poza UE. Towary, co do zasady, nie są przechowywane na terytorium Polski po ich wytworzeniu. W momencie składania zamówienia u polskiego producenta znany jest odbiorca, któremu towary zostaną sprzedane po ich wytworzeniu. Transport jest wykonywany na podstawie warunków umowy i instrukcji odbiorcy. Podmiot holenderski rozpoznaje odpowiednio WDT albo eksport towarów na terytorium Polski.


Podmiot holenderski nie jest właścicielem nieruchomości położonych w Polsce i nie korzysta z nich na podstawie żadnej umowy zawartej z innym podmiotem. Podmiot holenderski nabywa w Polsce usługi księgowe i bankowe.


Działalność polskich producentów, którzy współpracują z podmiotem holenderskim, skupia się na produkcji towarów zgodnie ze specyfikacją. Polscy producenci nie świadczą, na rzecz podmiotu holenderskiego żadnych usług, w tym logistycznych i magazynowanych. Podmiot z Holandii nie udostępnia polskim producentom na terytorium Polski należących do niego urządzeń/sprzętów. Pracownicy podmiotu holenderskiego mogą dokonać sprawdzenia poprawności procesu produkcji.


Podmiot holenderski działa w opisanym modelu w sposób długoterminowy.


W wydanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy stwierdził, że podmiot holenderski posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Według Dyrektora KIS, mimo że podmiot holenderski nie jest właścicielem nieruchomości położonych w Polsce i nie korzysta z takich powierzchni na podstawie żadnej umowy, nie zatrudnia w Polsce pracowników ani nie udostępnia polskim producentom na terytorium Polski jakichkolwiek urządzeń/sprzętów to dysponuje w Polsce odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego świadczącą o posiadaniu stałego miejsca prowadzenia działalności, ponieważ korzysta z zasobów zewnętrznych tj. producentów, banku i podmiotu świadczącego usługi księgowe. W analizowanym przypadku należy stwierdzić, że podmiot holenderski posiada kontrolę nad zapleczem personalnym i technicznym polskich producentów. Ponadto, działalność podmiotu holenderskiego na terytorium Polski ma charakter stały.


Posiadanie przez zagraniczny podmiot stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski wpływa przykładowo na sposób opodatkowania usług świadczonych na rzecz tego podmiotu. W podanym przykładzie podmiot świadczący usługi księgowe nie będzie uprawniony do wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem na holenderski numer VAT. Faktura powinna zostać wystawiona na polski numer VAT podmiotu holenderskiego i zawierać kwotę podatku od towarów i usług.

60 wyświetleń
bottom of page