top of page
Szukaj

Błąd w transakcji łańcuchowej?



Spółka z siedzibą na terytorium Polski nabyła od zagranicznego kontrahenta z Czech maszynę przemysłową do obróbki metalu w grudniu 2017. Poza rejestracją na VAT w kraju siedziby, czeski kontrahent posiada oddział i jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce.

Transakcja miała następujący przebieg:

  • czeski kontrahent nabył maszynę od dostawcy zarejestrowanego na potrzeby VAT w Belgii (maszyna została zaimportowana na terytorium Belgii),

  • czeski kontrahent odsprzedał maszynę polskiej spółce,

  • maszyna została przetransportowana z Belgii do Polski.

Dostawy zostały rozliczone przez uczestników z wykorzystaniem procedury uproszczonej przewidzianej dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych. Czeski kontrahent dla celów rozliczenia tych transakcji posłużył się czeskim numerem VAT. Polska spółka rozpoznała WNT.


W grudniu 2020 polska spółka otrzymała od czeskiego kontrahenta korektę faktury dokumentującej wcześniejszą dostawę maszyny. Fakturą kontrahent skorygował numer VAT z czeskiego na polski oraz naliczył polski VAT według stawki właściwej dla dostawy krajowej. Czeski kontrahent uzasadnił potrzebę wystawienia korekty faktury VAT dokumentującej dostawę maszyny otrzymaniem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą dostawa dokonana przez czeskiego kontrahenta powinna być zakwalifikowana jako dostawa z montażem/instalacją i podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce jako transakcja lokalna.


Polska spółka postanowiła wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, aby ustalić:

  • czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury korygującej wystawionej przez jego czeskiego kontrahenta?

  • w jakim okresie będzie uprawniona do odliczenia VAT wynikającego z faktury korygującej wystawionej przez czeskiego kontrahenta?

W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB3-1.4012.97.2021.1.IK z dnia 10.05.2021 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jeśli polska spółka będzie dysponować dokumentem, który będzie zawierał elementy określone przepisem art. 106e ustawy o VAT, to nie można odmówić jej prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast prawo do odliczenia podatku VAT powstało w zaistniałej sytuacji w rozliczeniu za okres, w którym polska spóła otrzymała fakturę korygującą.


Należy zwrócić uwagę, że poza wykazaniem faktury korygującej należy również usunąć nieprawidłowość w raportowaniu VAT wynikającą z rozpoznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowej, do której ma zastosowanie procedura uproszczona dotycząca transakcji trójstronnych.

32 wyświetlenia
bottom of page